RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów

Realizująca obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RaMaj Tomasz Moszczak ul. Grodzisko 3/11, 35-060 Rzeszów, Nip: 813-154-45-84, tel. 535988388 („Administrator”).

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczna, podmioty świadczące usługę:

3. Pani / Pana dane osobowe Beda przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będa przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, Beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Ma Pani / Pan prawo zadania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usunięcia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

5. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

Call Now Button